Blog

Hack Day Sparks 2016

Hack Day Sparks 2016

July 19, 2016

Đây là một sự kiện được Yahoo! JAPAN tổ chức nhân dịp Ngày của Biển (Umi no hi) 17/7 là 1 ngày lễ ở bên Nhật Bản

Chủ đề của lần này có tên là "Sparks!" (Châm ngòi)
Mục đích sự kiện nhằm "Châm ngòi" cho ngọn lửa hiếu kỳ của những bạn yêu th...

More